Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Zobrazit vyhledávací kritéria
 
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-53

  Nalezená hesla
Žehušice - zámek

Vazba krovu k podkroví

Pro objasnění stavebního vývoje zkoumaného objektu má mimořádnou důležitost vztah krovu vůči podkrovní, ukončující části stavby. Krov sedí na koruně zdiva, přičemž pozednice krovu jsou v ní často zazděné. V některých případech existuje bezprostřední vztah mezi krovem a horizontálními konstrukcemi (stropy a klenbami), ukončujícími poslední patro stavby.
Hostinné

Situování zaniklé městské brány jako vysvětlení podoby sousední stavby

V půdorysech historických měst velmi často narážíme na výrazné stopy zaniklých fortifikací; velmi výrazné bývají tyto stopy zejména v místech zaniklých městských bran. V jejich místě se často komunikace nápadně zužují, domy, které k branám přiléhaly mají dnes zdánlivě nelogické výstupky či rizality, původně na tyto objekty navazující. Tyto indicie, často v kombinaci s historickými mapovými podklady, mohou výrazně napomoci k lokalizaci zaniklých městských bran, případně i k určení jejich podoby.
Bavorov

Zbytky starší klenby jako pamětihodnost? Otázka jejich úmyslného zachování.

Na příkladě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bavorově je možno ukázat zajímavý příklad zachování pozůstatků starší stavební fáze kostela - pravděpodobně úmyslné. Při stavbě nové barokní klenby byly výběhy původní klenby gotického dvoulodí úmyslně zachovány, což je pozoruhodný doklad barokního historismu.

Signatura a datace na fasádě kostela - důležitý datační prvek

Při restaurátorských pracech na fasádách historických staveb se mohou objevit důležité historické prameny vážící se ke vzniku nebo pozdějším úpravám stavby - často to bývají podpisy štukatérů nebo fasádníků.
Hodkov

"Písemný pramen" přímo v terénu

Velmi vzácně můžeme při průzkumu mladších staveb či jejich areálů narazit na přímé "písemné prameny" vážící se k jejich vzniku - původní firemní tabule, informující o staviteli a prováděné stavební akci.
Praha, Loretánská 17

Domovní portál druhotně poskládaný ze zbytků staršího

Na tomto příkladě raně barokního portálu je možno sledovat, jak se v průběhu dějin měnila podoba a funkce domu. Když ztratil smysl průjezd do dvora, byl jeho portál rozebrán a jeho jednotlivé části použity na sestavení menšího portálku domovního vstupu.

Otisky zaniklých stavebních konstrukcí

Poměrně často můžeme na historických stavbách, které si zachovaly alespoň část historických povrchových omítek, spatřovat otisky starších konstrukcí lehčího typu, které na ně navazovaly - povětšinou šlo o konstrukce hrázděné, roubené, či zděné "nalehko". Vzhledem k tomu, že se tyto výše zmíněné konstrukce v originální podobě dochovaly jen velmi vzácně, poskytují nám tyto otisky (společně s historickými vyobrazeními) důležitou informaci o jejich podobě.

Příklady nejstarších slunečních hodin na sakrálních stavbách

Sluneční hodiny byly používány již od středověku a většinou umísťovány na sakrálních budovách, které ve své době představovaly v mnoha případech jediné "pevné" stavby ve svém okolí.

Stavební rozkrytí domu – zřetelné stopy původní podoby a stavebního vývoje

V případě stavebního rozkrytí nebo pozvolné destrukce stavby je možno velmi často sledovat "zpětně její historický stavební vývoj - zpravidla totiž dochází nejprve k likvidaci nejmladších částí a doplňků (podhledů, příček a podobně) které doposud starší, často dosti netušený stav zakrývaly.

Nedokončená sakrální stavba - učebnice stavebních postupů

Na příkladu nedokončené sakrální stavby (zde poutní kostel sv. Wolfganga v Hnánicích u Znojma) múžeme velmi instruktivně sledovat klasický postup přestavby středověkého kostela - starý románsko-gotický kostelík byl provizorně ponechán jako presbytář nového halového trojlodí, aby byl v budoucnu nahrazen novostavbou; k tomu však již nedošlo.
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-53